delta 203

EDITORIAL

Digital Editor:  Kripa Krishnan
Content Creator:  Nicole Newby
Contributors: Uma Nair, Devyani Jayakar, Nolan Lewis, Pallavi Mehra, Bindu Gopal Rao, Kalpana Sunder, Cristina Piotti, Deepa Nair, Aditi Bhimjyani, Aditi Maheshwari, Ankush Arora, Nivedita Jayaram Pawar, Deepali Singh, Rupali Sebastian, Ruth D’ Souza, Jasreen Mayal Khanna, Kunal Bhatia, Shweta Vepa, Avantika Shankar,, Vaishnavi Nayel Talawadekar, Pooja Khanna Tyagi, Pallavi Pundir, Gauri Kelkar, Kriti Saraswat-Satpathy, Priyanka Khanna, Arman Khan, Shaikh Ayaz, Rhea Daulet-Singh, Ela Das.